در عشق تدوام مهمه نه ادعا

بین خودمان بماند

من هنوز

به دست های

تو

ایمان دارم...