رویایی که منطقی از من گذشت  

تاریخ : شنبه 29 آبان 1395 در ساعت 07:21

خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و بینی خونی نیست

خشونت اضطرابیست که در جان زن است که فکر میکند باید لاغرتر باشد، چاق تر باشد ،، زیباتر *باشد، خوشحال تر باشد، سنگین تر باشد، خانه دار تر باشد، عاقل تر باشد

خشونت آن چیزیست که زن نیست و فکر میکند باید باشد

خشونت آن نقابیست که زن به صورتش میزند تا خودش نباشد ..

تا برای مرد کافی باشد....